AQUA-LIVE

AQUA-LIVE

Biologiczne oczyszczalnie ścieków typoszeregu EK-S przeznaczone są do oczyszczania ścieków z małych źródeł zanieczyszczeń – domków jednorodzinnych, małych jednostek mieszkalnych, pensjonatów, obiektów wypoczynkowych, hoteli, czy małych zakładów zlokalizowanych w miejscach, gdzie nie istnieje system kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią ścieków lub w miejscach wymagających wybudowania tymczasowych oczyszczalni ścieków. Proces technologiczny oczyszczania ścieków zaprojektowany jest jako mechanicznobiologiczny. Nadmiar stałego osadu biologicznego z procesu oczyszczania jest okresowo odpompowywany i likwidowany poprzez wywóz w formie ciekłej cysternami samochodowymi /wozami asenizacyjnymi/ lub znajduje zastosowanie na terenach prywatnych w ogrodnictwie lub rolnictwie za zgodą właściwych organów.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków model EK-S4 / EK-S8 wykonana została jako urządzenie kompaktowe, którego podstawą jest wodoszczelny zbiornik z tworzywa w kształcie walca wyposażony w osprzęt technologiczny. Oczyszczalnie typu EK-S wykorzystują niskoobciążony proces osadu czynnego, który zapewnia uzyskanie wysokich efektów eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków oraz pełną stabilizację tlenową osadu nadmiernego.

Każda oczyszczalnia typoszeregu EK-S stanowi kompletną technologiczną całość składającą się z:

 • samonośnego plastikowego zbiornika (kontenera), w którym za pomocą odpowiednich przegród wydzielona jest komora uśredniania, komora osadu czynnego (biologicznego oczyszczania) oraz osadnik końcowy,
 • plastikowego pojemnika chroniącego sprężarkę dostarczającą powietrze do systemu napowietrzającego, systemu recyrkulacji oraz systemu mieszania i rozdrabniania osadu zainstalowanych w poszczególnych komorach zbiornika oczyszczalni.

Zbiorniki technologiczne są produkowane z polipropylenu (PP), a elementy napowietrzające z polietylenu (PE).
Oba wykorzystane materiały mają właściwie nieograniczony okres użytkowania. Rozwiązanie konstrukcyjne omawianych oczyszczalni zostało sprawdzone na podstawie obliczeń statycznych i potwierdzone w praktycznym zastosowaniu. Oczyszczalnie można instalować w bezpośrednim sąsiedztwie siedlisk ludzkich, a powstałe po oczyszczeniu ścieki można wpuszczać do kanalizacji, cieków wodnych lub wykorzystać do nawożenia i nawadniania. Jakość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 (Dz. U. 2014 poz. 1800). Nadmiar osadu należy usuwać kilka razy do roku w zależności od obciążenia oczyszczalni. Odprowadzany osad jest ustabilizowany i nadaje się do kompostowania.

Sposób działania oczyszczalni oraz jej główne elementy technologiczne przedstawiono na rys 1.

 1. zbiornik walcowy
 2. wzmocnienie zewnętrzne
 3. rura dopływowa
 4. komora uśredniania
 5. element napowietrzający
 6. filtr wstępny
 7. pompa mamutowa ścieków
 8. przelew awaryjny
 9. komora osadu czynnego
 10. dyfuzor napowietrzający
 11. filtr końcowy
 12. system recyrkulacji osadu
 13. osadnik końcowy
 14. koryto przelewowe
 15. system rozbijania kożucha
 16. rura odpływowa
 17. pompa mamutowa osadu
 18. rozdzielacz powietrza

Sposób oczyszczania ścieków

Ścieki surowe doprowadzane są do komory uśredniania (4). Na dnie komory umieszczony jest grubopęcherzykowy element napowietrzający (5) przeznaczony do intensywnego mieszania i uśrednienia ścieków w komorze oraz do rozdrabniania grubych zanieczyszczeń. Z komory uśredniania ścieki przepompowywane są następnie pompą mamutową (7) do komory osadu czynnego (9). Pompa mamutowa chroniona jest filtrem wstępnym (6), zatrzymującym grubsze zanieczyszczenia mechaniczne (zawiesiny) w komorze uśredniającej (4). Działanie pompy mamutowej w czasie niskiego dopływu ścieków (lub braku dopływu) pozwała na utworzenie objętości akumulacyjnej, która umożliwia przyjęcie gwałtownego dopływu ścieków (np. po uruchomieniu prysznica, spuszczeniu wody z wanny, pralki itp.) bez przeciążenia hydraulicznego oczyszczalni. W przypadku, gdy zwiększony dopływ ścieków trwa przez dłuższy czas lub w przypadku awarii pompy mamutowej, ścieki mogą dopłynąć grawitacyjnie do komory osadu czynnego (9) poprzez przelew w przegrodzie (8) oddzielający ją od komory uśredniania. W komorze osadu czynnego (9) następuje oczyszczanie biologiczne ścieków za pomocą osadu czynnego, który tworzą skupiska bakterii (heterotroficznych i autotroficznych) zdolnych do eliminacji zanieczyszczeń organicznych i biogennych (związków azotu i fosforu). Zawartość komory jest intensywnie mieszana i natleniana za pomocą dyfuzora drobnopęcherzykowego umieszczonego na dnie komory (10). W przypadku, gdy dopływ powietrza do dyfuzora jest regulowany czasowo, w oczyszczalni można uzyskać zwiększony efekt usuwania związków biogennych ponieważ w okresach bez napowietrzania w komorze osadu czynnego dochodzi do częściowej denitryfikacji (redukcji azotanów do azotu gazowego) i biologicznej defosfatacji (nadmiarowa akumulacja fosforanów w komórkach bakterii osadu czynnego). Oczyszczone biologicznie ścieki przepływają przez filtr końcowy (11) do rury centralnej osadnika końcowego (13), w którym zachodzi sedymentacja i zagęszczanie osadu czynnego. Sklarowane ścieki, z niewielką ilością zawiesiny, dopływają następnie do koryta przelewowego (14) i dalej do rury odpływowej (16). Wyflotowane na powierzchni osadnika kłaczki osadu czynnego są rozbijane i zatapiane przez system rozbijania kożucha (15). System ten dostarcza sprężone powietrze pod koryto przelewowe, które wydostaję się poprzez otworki na odwodzie i rozdrabnia (zatapia) pływający osad. Zagęszczony osad czynny, gromadzący się w dolnej części osadnika jest przepompowywany (recyrkulowany) za pomocą pompy mamutowej (17) do komory oczyszczania biologicznego (9), co gwarantuje utrzymanie w niej wymaganego stężenia osadu. Jako źródło powietrza technologicznego dla elementów napowietrzających i pracy pomp mamutowych zastosowano membranową sprężarkę powietrza (z silnikiem elektrycznym 230 V), standardowo usytuowaną w plastikowym pojemniku w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni. Rozprowadzenie i regulację powietrza dostarczanego do poszczególnych odbiorników zapewnia rozdzielacz powietrza (18) z ręcznie regulowanymi zaworami, usytuowany wewnątrz zbiornika oczyszczalni. Czas napowietrzania komory uśredniania i komory osadu czynnego oraz czas pracy pomp mamutowych sterowane są cyfrowym wyłącznikiem zegarowym.

Wydajność oczyszczalni

Maksymalna dobowa wydajność projektowanej oczyszczalni EK-S4 / EK-S8 nie przekracza 5 m3/dobę, co jest zgodne z § 26 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z art. 29 ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego.

Wielkość i wyposażenie oczyszczalni

W tabeli 1 przedstawiono charakterystyczne wymiary oczyszczalni EK-S oraz informacje dotyczące wyposażenia. Podstawowym elementem wyposażenia we wszystkich typach oczyszczalni są sprężarki napędzane silnikami jednofazowymi, które różnią się wydajnością i poborem mocy. Podłączenie osprzętu elektrycznego wykonuje się w zakładzie producenta. Sprężarki montuje się w pojemniku z tworzywa umieszczonym na zewnątrz oczyszczalni. Sprężarkę podłącza się za pomocą kabla zasilającego z wtyczką do gniazdka 230 V. Gniazdko elektryczne do podłączenia sprężarki musi być zabezpieczone w rozdzielnicy obiektu użytkownika wyłącznikiem bezpieczeństwa i rozrusznikiem silnikowym o wartości prądu zgodnego z parametrami sprężarki i miejscem podłączenia. Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotykowym rozwiązana jest w postaci samoczynnego odcięcia od źródła zgodnie z normą CSN 33 2000-4-41. Instalację i podłączenie może wykonać tylko elektryk posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Wielkość i wyposażenie oczyszczalni ścieków

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z przydomowych oczyszczalni ścieków według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 (Dz. U. 2014 poz. 1800)